Tv OHdHƊА_ˑD Mitsubishi Jukogyo K. K. Kobe Zosensho ߂
v
| 쐬 |
Eݗ 1964. 6(39) 
E
 1905. 7  (38) 1915.10  (4) А_ˎOHD(_)
                   G. K. Kobe Mitsubishi Zosenjo
 1915.10  (4) 1917.10  (6) OHА_ˑD(_)
                   Mitsubishi Goshi Kobe Zosensho
 1917.10  (6) 1934. 4  (9) OHDА_ˑD(_)
                   Mitsubishi Zosen K.K. Kobe Zosensho
 1934. 4  (9) 1950. 1.10(25) OHdHƊА_ˑD(_)
                   Mitsubishi Juko K.k. Kobe Zosensho
 1950. 1.11(25) 1952. 5.28(27) {dHƊА_ˑD(_)
                   Nakanippon Jukogyo K. K. Kobe Zosensho
 1952. 5.29(27) 1964. 6  (39) VOHdHƊА_ˑD(_)
                   Shin Mitsubishi Jukogyo K. K. Kobe Zosensho
 1964. 6  (39)         OHdHƊА_ˑD(_)
                   Mitsubishi Jukogyo K. K. Kobe Zosensho

Hakone Maru (1968)
D̗vڂƑD
Copyright (C) Since 1998 Fumio Nagasawa All Rights Reserved. LU 2017.9